Løser felles utfordringer i Skandinavia

Programsekretariatet i Interreg VA Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) mottok 31 søknader da den første søknadsrunden ble avsluttet tidligere i år. Nå har 14 av disse fått godkjentstempel. Ti av prosjektene har norsk prosjektdeltagelse.

Samlet gis det nærmere 46 millioner euro i støtte til prosjektene, hvorav drøyt 5 millioner euro kommer via de norske Interreg-midlene.

– Vi er tilfredse med den store interessen for å søke midler. Vi har vektlagt at prosjektene skal løse felles utfordringer i Norge, Sverige og Danmark. Det er mer effektivt å jobbe sammen over grensene og bruke vår felles kompetanse til å utvikle regionen. Vi ser virkelig frem til å se hva prosjektene kan utrette i løpet av de neste tre årene, sier sekretariatsleder Magnus Schönning.

En forskningsregion i verdensklasse

Med 9,4 millioner euro i programstøtte er ESS & MAX IV det største av de godkjente prosjektene. Sammen med prosjektpartnere i ØKS-regionen skal Universitetet i Oslo arbeide for å utvikle regionen til å bli verdensledende innen forskning på materialvitenskap og biovitenskap. Prosjektet tar utgangspunkt i European Spallation Source og MAX IV, to forskningsinstitusjoner i verdensklasse som er under etablering i Lund i Sverige. Med etableringen øker trykket pendlingstrykket fra forskere, derfor skal man ta tak i konkret grenseproblematikk og erfaringer fra forskere og familier som er tilknyttet ESS, for derigjennom å utvikle myndighetenes kunnskap om grensependling i regionen. Håpet er at ØKS-regionen skal bli et enda bedre vertskap for forskere fra hele verden.

Åtte universiteter deltar i prosjektet, i tillegg til ESS og MAX IV, markedsføringsinstitusjoner, myndigheter, næringsliv og regioner.

Reduserer klimaavtrykket

Partnerne i prosjektet Biogas 2020 skal i løpet av de neste tre årene bidra til reduserte CO2-utslipp gjennom økt bruk av biogass i transportsektoren. Prosjektet skal samle og nyttegjøre seg av de ulike landenes styrker innen biogass og dyrke gjensidig samarbeid innen biogassindustrien i Skandinavia. Målet er å legge til rette for økte investeringer i den grønne økonomien, samtidig som miljøutfordringene i regionen minskes.

Prosjektet mottar rundt 9,5 millioner euro i støtte, hvorav knappe 1,2 millioner euro kommer via norske Interreg-midler. Innovatum AB er leadparter, Østfold fylkeskommune deltar fra norsk side.

Neste utlysning åpner 31. august, med søknadsfrist 18. september. I den forbindelse inviteres prosjektutviklere til informasjonsseminar i Oslo 1. september.

Vil du vite mer om hvem som har fått støtte? Til høyre for denne artikkelen finner du en oversikt over alle godkjente prosjekter.