Første runde avsluttet

Dermed kan programsekretariatet starte den omfattende jobben med å vurdere de ulike søknadene. Etter sekretariatets behandling er det styringskomiteene for de ulike delområdene som gjør den endelige prioriteringen av hvilke prosjekt som skal få støtte. Delområdeoverskridende prosjekt besluttes av Sverige-Norge-programmets overvåkningskomite.

Når kan prosjektet starte?

Den formelle beslutningen om hvem som får støtte er ventet i mai, og sekretariatet anbefaler prosjektstart etter at støttebeslutningen er gjort. Hvis prosjektet starter tidligere, må prosjekteier sørge for annen finansiering i tilfelle avslag. Ved prosjektstart før endelig beslutning kreves det at det opprettes et eget prosjektregnskap og en egen prosjektkonto for å få kostnader godkjent i etterkant.

Samarbeid mellom broderfolk

Målet med Sverige-Norge-programmet er å møte de viktigste grenseoverskridende utfordringene i en sammensatt grenseregion, som strekker seg fra dynamiske storbyområder rundt Göteborg og Oslo til mer grisgrendte fjellområder i nord. Samarbeidsprogrammet består av tre underprogram:

• Nordens grønne belte
• Indre Skandinavia
• Grenseløst samarbeid

Den første utlysningsrunden i den nye programperioden (Interreg V, 2014 – 2020) var åpen for samtlige innsatsområder:

• Innovative miljøer
• Økt konkurransekraft og entreprenørskap
• Natur- og kulturarv
• Bærekraftig transport
• Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet

Til sammen skal 65 % av midlene gå til næringslivsrettede tiltak. Slik speiles både EUs og Regjeringens ambisjoner om økt vekst gjennom fokus på innovasjon og verdiskaping i små og mellomstore bedrifter.