Grønt lys for Østersjøprogrammet

Dermed er kursen staket ut for det transnasjonale samarbeidet mellom partnerstatene Danmark, Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tyskland og Norge.

Synliggjør resultatene

– I den nye perioden er forventningen at prosjektdeltakerne når ut til målgruppene sine på et tidligere tidspunkt enn i den forrige perioden. Vi må synliggjøre merverdien som støtten skaper, selv om de reelle effektene av samarbeidet i enkelte tilfeller først er målbare på lang sikt, sier sekretariatsleder Susanne Scherrer.

Østersjøprogrammet mottar 263,8 millioner euro fra EUs fond for regional utvikling. I tillegg bidrar den norske stat med rundt seks millioner euro for å sikre nasjonal medfinansiering fra norsk side.

Lyser ut midler i januar

Den første utlysningsrunden i Interreg VB Østersjøprogrammet åpnet 2. desember. Fristen for å sende inn søknader er satt til 2. februar 2015.

Den første utlysningsrunden i Interreg VB Østersjøprogrammet er åpen for innsatsområdene 1 – 3.

• Innovasjon (1)
• Ressursforvaltning (2)
• Transport (3)

Les mer: Første utlysning i Østersjøprogrammet

Østersjøprogrammet retter seg mot prosjektpartnere blant nasjonale, regionale og lokale myndigheter, ikke-statlige organisasjoner, sektormyndigheter og bedrifter. Mer informasjon om hvem som kan søke og hvordan du går fram finner du her.

Østersjøprogrammet dekker hele eller deler av arealet i elleve land.
Østersjøprogrammet dekker hele eller deler av arealet i elleve land.