660 000 kroner til renere kystlinje

Hver eneste time, året rundt, flyter det i land én kubikkmeter marint søppel langs kysten av Bohuslän. Forholdene er de samme i Ytre Oslofjord og mange steder i Danmark. Nå er et nytt interregprosjekt på trappene, som har som målsetning å redusere forsøplingen langs kysten i Skandinavia. I forrige uke la Østfold fylkeskommune 660 000 kroner på bordet for å bidra til at prosjektplanene blir en realitet. Pengestøtten gis under forutsetning av at prosjektet blir godkjent i kommende Interreg-periode.

Mikroplast truer livet i havet

Østfold fylkeskommune opplyser på sine nettsider at midlene tas fra overskuddet etter Interreg-prosjektet Hav møter land (IV ØKS). Totalbudsjettet, inkludert støtte fra EUs regionale utviklingsfond (ERDF) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, blir trolig på rundt fem millioner kroner.

Det nye prosjektet, som viderefører innsatsen i kystsonen fra forrige programperiode, tar for seg den store og grenseoverskridende utfordringen med marint søppel. Særlig mikroplast, altså ørsmå plastfragmenter, utgjør en trussel for sjøfugl, pattedyr og fisk i ØKS-regionen. Plastfragmentene, som blant annet stammer fra bilpleieprodukter, vaskemidler og kosmetikk, har stort potensial for å overføre miljøgifter til dyr i havet. Det er en økende bekymring for at mikroplast som blir spist av dyreplankton og andre små organismer overføres til større dyr, slik at både plasten og miljøgiftene transporterer oppover i næringskjeden.

Skal studere søppel-effekten

Videre er søppelet i havet et problem for turisme, sjøfart og alle andre som har næringsinteresser knyttet til havområdene i ØKS-regionen.

Det er derfor behov for mer kunnskap om hvilken virkning dette har for dyrelivet, og for oss mennesker som henter mye mat i havet.

Prosjektet vil få deltakelse fra Norge, Sverige og Danmark. Sotenäs kommune i Sverige er tiltenkt prosjektledelsen, mens Østfold fylkeskommune blir norsk prosjekteier.