Fokus på gode prestasjoner

Med den nye programperioden (2014 – 2020) må deltakere i Interreg-programmene forholde seg til nye og skjerpede krav. Blant annet er det forventet at de ulike programmene kan synliggjøre at prosjektene har en direkte, positiv og målbar effekt på det aktuelle programområdet.

Analyserer prosjektene

Med det som bakgrunn har IVB-programmet Nordlig Periferi gjort opp status for effekter og utbytte av prosjektene i inneværende periode. I en egen prestasjonsrapport rettes fokuset mot metoder og mekanismer som innfrir kravene til et vellykket prosjekt. Rapporten er basert på et studie av 27 prosjekter i inneværende periode, hvor man systematisk har kartlagt prosjekt og konsekvenser for lokalsamfunnene. Videre ser rapporten på hvilke faktorer som kan hemme ønsket utvikling og utbytte i et prosjekt.

I tillegg presenterer rapporten case-studier av fem prosjekter, hvorav fire har norsk deltagelse.

Oppskrift på suksess

Rapporten konkluderer med at det ikke finnes én enkelt suksessformel for suksess. Likevel er det fellestrekk som kjennetegner gjennomføring og utbytte av gode Interreg-prosjekter: solid forankring i forberedelser og gjennomføring, tydelig prosjektledelse, sterkt eierskap og forpliktelser fra prosjektpartnerne, kunnskap og kompetanse. Rapporten peker også på behovet for gode mellommenneskelige relasjoner mellom prosjektpartnerne.

Fellestrekk for prosjekter som ikke lykkes er tekniske, juridiske eller finansielle hindringer, samt nøkkelaktører som trekker seg ut fra samarbeidet. Videre viser rapporten til at mange prosjekt driver «nybrottsarbeid», med de mulighetene og risikoene det innebærer.

Høyst målbar effekt

Prosjektstudiet viser at Nordlig Periferi-programmet allerede i inneværende periode har hatt en resultatorientert tilnærming til transnasjonalt samarbeid. Med sterkt fokus på utvikling av nye produkter og tjenester kan programmet vise til målbare effekter på både bedrifters konkurransekraft og befolkningens levevilkår.

Prosjektene som er analysert i studien leverte til sammen 215 produkter eller tjenester, i tillegg til ny kunnskap og kompetanse. Slik har prosjektene bidratt til kutt av kostnader og tidsbruk, lavere utslipp og økt bærekraft.

Aller viktigst: Mange av prosjektene har bedret tilgangen til viktige tjenester i en region som grunnet et lavt og spredt befolkningsgrunnlag har et begrenset tjenestetilbud.

Klikk her for å lese hele rapporten.

NTERREG IVB Nordlig Periferi (NPP) dekker et stort geografisk område som omfatter medlemslandene Sverige, Finland, Irland og Storbritannia samt Færøyene, Island, Grønland og Norge. Det geografiske nedslagsfeltet videreføres i den nye perioden (2014 – 2020), mens navnet endres til Nordlig Periferi og Arktis.NPP_2007-2013_Achievements_Report NPP_Achievements_cover

Gode eksempler fra inneværende periode kommer til nytte når Nordlig Periferi og Arktis-programmet nå går inn i en ny periode.