Best vekst i grønne regioner

Hver måned publiserer ESPON et kart som viser særskilte utviklingstrekk i Europa. I denne månedens utgave ser ekspertene og forskerne i forskningsprosjektet GREECO på hvor langt ulike nasjoner og regioner har kommet i omstillingen til en grønnere og mer bærekraftig økonomi.

Norden leder an

Den grafiske framstillingen viser med all tydelighet at regionene som har kommet lengst i den grønne omstillingen også er de som presterer best i et overordnet sosioøkonomisk perspektiv: De nordiske landene er sammen med Sveits, Østerrike og Irland i front av omstillingen til mer bærekraftig økonomisk vekst.

Les mer: Her er det grønne potensialet størst.

I forskningsarbeidet har ESPON blant annet sett på indikatorer for energi- og arealbruk, «grønn andel» av verdiskapingen, CO2-utslipp, ressursforvaltning, luftforurensing og forventet levealder.

Europakartet viser at de nordiske landene og fjellregionen i sentral-Europa kan vise til stor andel fornybar energi og god arealutnyttelse. De samme områdene har en god tilgang til naturressurser, samtidig som de kan vise til lave utslipp.

Grønn innovasjon gir vekst

Videre ser en at utviklingen av grønn teknologi er en viktig del av den økonomiske verdiskapingen i land som Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og Nederland. Mange av de samme områdene kan også vise til høy verdiskaping sammenlignet med energiforbruk.

ESPON konkluderer med at det ikke er tilfeldig at de regionene som har kommet lengst i utviklingen av en grønn økonomi også kan vise til best økonomi og mest verdiskaping. Forskerne ser også at mulighetene til verdiskaping er en viktig driver for den grønne omstillingen.

Samtidig understrekes det at enkeltregioner ikke kan nå målsetningene om bærekraftig vekst alene, men at summen av erfaringer, ambisjoner og økonomiske ressurser i Europa som helhet bidrar til utviklingen.

Kart og konklusjoner finner du her.

ESPON-programmet har som mål å levere sammenlignbar informasjon, dokumentasjon, analyser og scenarier om dynamikken i Europas regioner. Gjennom å synliggjøre forutsetninger og muligheter for regional utvikling, bidrar programmet til at myndigheter og andre beslutningstakere når målsetningene om mer og bedre samarbeid mellom regionene, større konkurransekraft og en mer bærekraftig og balansert utvikling for hele Europa.

ESPON-logo