Urbane bønder redder klimaet

Over halvparten av klodens befolkning bor i dag i byer, og i 2050 vil andelen øke til 80 prosent. Den urbane befolkningen har en tendens til å være ute av kontakt med landbruksproduksjonen, og byens matkultur beveger seg stadig mot «rask» og bearbeidet mat, fordelt via store sentraliserte dagligvarekjeder.

Dagens mat-system kan ikke møte denne økende etterspørselen etter mat på en bærekraftig måte. Det resulterer i betydelige miljøvirkninger, men også sosial ulikhet i form av tilgang til et balansert og rimelig næringsrik mat i byene.

Byene nærmere maten

URBACT-prosjektet Sustainable Food retter fokuset mot hvordan en mer bærekraftig produksjon og distribusjon av mat kan bidra i klimakampen. Gjennom prosjektet, som avsluttes i 2015, har prosjektdeltakere Oslo og ni andre europeiske byer skaffet seg kunnskap om hvordan bybefolkningen kan spille en avgjørende rolle for å redusere det klimamessige fotavtrykket som matproduksjonen medfører.

Les mer om prosjektet på URBACT-bloggen.

Husakene blir grønne

I Oslo har prosjektet blant annet rettet søkelyset mot «grønne tak»; dyrking av frukt og grønnsaker på hustak. I reguleringsplanen for den nye bydelen Barcode i Bjørvika har kommunen satt krav om minimum 50 prosent grønne tak. I samme område skal det etableres hageparseller blant høyhus og gater.

Oslo kommune har også gjort en mulighetsstudie som ser på potensialet for en mer effektiv og mindre karbonintensiv måte å få maten ut til konsumentene på. Videre har prosjektet fokus på innbyggernes holdninger; hvordan bevisstheten rundt kortreist og økologisk mat, sesongens ferske produkter og helse styrer stadig mer av konsumentenes matvalg.