Forener klimatilpasning og vekst

Camino (climate adaptation mainstreaming through innovation) er et prosjekt under Nordsjøprogrammet hvor prosjektpartnerne jobber for å forene hensynet til økonomisk vekst med behovet for å tilpasse seg en ny klimahverdag. Bergen kommune er norsk prosjekteier, og gjennom prosjektet samarbeider kommunen med deltakere fra Nederland, Tyskland, Storbritannia og Belgia.

Gir nyttige klimaverktøy

Mange byer har i dag egne strategier og planer for å redusere egne utslipp. Erfaringene fra de ulike klimatiltakene er likevel varierende; og i mange tilfeller er virkemidlene for teknisk kompliserte til at de lar seg gjennomføre innen ønsket tid.
Camino-prosjektet går nye veier: I stedet for å akseptere tanken om at man må velge mellom økonomisk vekst og klimavennlighet, har prosjektdeltakerne sett på om det er mulig å slå sammen de to hensynene i én framtidsrettet plan. Målet er at styringsstrukturer og konkrete bedriftsløsninger må være lønnsomme, fremtidsrettet og klimavennlige.

Prosjektet har pågått i et drøyt år, og skal etter planen avsluttes i mars neste år. Da skal prosjektdeltakerne være ferdige med et framtidig perspektiv som kan fungere som rettesnor når lokale myndigheter i hele Europa skal nå målene for bærekraftig vekst i Europa 2020-strategien.

Ser muligheter i et gammelt problem

Hva så med Bergen? I Norges nest største by er erfaringene så langt positive. Prosjektet har bidratt til forsterket fokus på bærekraftig vekst, og dessuten styrket samarbeidet på tvers av landegrenser, kommunegrenser og etater innad i kommunen. Kommunen involverer dessuten private aktører, representert ved forsikringsselskapet Tryg, Handelshøyskolen og Bergen Næringsråd.

I sin praktiske tilnærming har kommunen sett muligheter i sin fremste «merkevare»: De generøse mengdene med regnvann som hvert år beriker tilværelsen i storbyen. Prosjektet har fått fram ny kunnskap og tiltak mot flomskader, i tillegg til å øke kommunens kunnskap om overvannshåndtering og bruken av vann som et positivt element i bybildet. Med andre ord: Nye løsninger på et gammelt problem.

I tiden som kommer skal resultatene fra prosjektperioden kunnskapen fra prosjektet på Miljødirektoratets klimatilpasningssider, det skal holdes seminar om klimaendringer og framtidige klimatilpasningstiltak for ungdom i Bergen, før det i slutten av måneden skal presentere de foreløpige resultatene på en nordisk konferanse i samme by.