Ønsker innspill til EUs bypolitikk

Kommisæren oppfordrer i en offentlig høring – og parallelt i en formell uttalelse som nettopp er offentliggjort av EU-kommisjonen, til et bredt engasjement hos interessenter og byboere. Initiativet kommer etter gjentatte krav om økt involvering av byerne i utformningen av EUs politikk og en bedre sammenheng i måten EU-institusjonene møter urbane utfordringer på.

I Kommissionens uttalelse «Den bymessige dimensjon av EUs politikk» beskrives byenes situasjon i EU, bypolitikken i medlemsstatene og urbaniseringens globale dimension. Det blir understreket at en EU-dagsorden for byerne bør avspeile EUs overordnede målsetninger og dessuten være et supplement til medlemsstatenes nasjonale politikk.

– Fra forurensing til fattigdom og ledighet til energi – vi er ikke i stand til at imøtegå utfordringerne i Europa eller nå våre mål, medmindre vi løser disse problemene i Europas byer. En EU-dagsorden for byene skal respektere nærhetsprinsippet – men hvis vi kan forbedre EUs politikk ved å styrke deres bymessige dimension, bør vi gjøre dette, samtidig som vi bør gi Europas byer en større rolle som partnerne for EU. Denne høringen er et viktig skritt i denne retningen, uttaler EU-kommisær Hahn.

I dag lever 72 % av EUs samlede befolkning i større byer, mindre byer og forsteder, og denne andelen vil etter all sannsynlighet overstige 80 % i år 2050.

Den offentlige høringen er åpen fram til 26. september 2014. I den forbindelse stilles en rekke sentrale spørsmål: Hvorfor skal vi ha en EU-dagsorden for byene? Hvor snevert skal dens fokus være? Hvor kan handling på EU-plan tilføre størst mulig verdi? Bør byer involveres i politikkutformingen? Og i så fall hvordan?

Du finner lenken til høringen til høyre, sammen med en lenke til mer informasjon på nettsiden til Inforegio.