Viste potensialet for samarbeid i nord

Ideen om å opprette en mekanisme som kan koordinere programmer, overvåke regionale, nasjonale og overnasjonale strategier, legge til rette for samarbeid og dele informasjon ble lansert i Bodø i fjor. Der fastslo man at «hovedoppgaven og funksjonen til en tenketank er å bringe fram oppdatert kunnskap og forståelse av de regionale aspektene i Arktis som kan brukes i politikkutvikling og/eller til å skape målrettede prosjekter». Den gang ble man enige om fem kriterier for opprettelsen av en samarbeidsmekanisme – den må være fleksibel, inkluderende, ubyråkratisk, utadrettet og supplerende.

Konferansen «Arctic Connections» stadfestet den brede interessen for å etablere et nettverk for regionalt samarbeid for å fremme kunnskapsdeling, prosjektsamarbeid og støtte til prosjekter på tvers av programmer og ulike regionale initiativer. I tiden som kommer vil det vil bli jobbet mer med å konkretisere strukturen på dette nettverket, og én mulig modell er å opprette et nettverk med flere sentre – noder – istedet for å ha ett sentralt knutepunkt. Den norske delegasjonen signaliserte at Norge var klar til å delfinansiere en slik node i Tromsø, noe de andre deltakerlandene så positivt på.

Det vil i løpet av de kommende månedene bli utarbeidet konkrete forslag til hvilke funksjoner og ressurser et slikt nettverk bør inneholde, samt etablere dialog med eksisterende samarbeidsfora og -plattformer i nordområdene.

Se lenken til høyre for mer informasjon om resultatene av konferansen.