Status for Østersjøprogrammet

Ved utgangen av 2013 besto Østersjøprogrammet av totalt 90 prosjekter, derav 46 som var avsluttet. Det har vært totalt åtte utlysningsrunder, derav tre forlengelsesrunder – den siste stengte 8. april 2013. Programmet er i rute med hensyn til resultatmålene – og på enkelte områder overgår resultatene de mål som er satt, både på program- og prosjektnivå.

Lang behandlingtid hos hviterussiske myndigheter har imidlertid skapt forsinkelser i de 21 prosjektene med hviterussiske deltakere. Dette har blant annet redusert de hviterussiske deltakernes engasjement i prosjektene.

Bruken av programmidler fortsetter å øke. Totalt ble det utbetalt 46 mill. euro fra EUs regionale utviklingsfond (ERDF) i 2013. ENPI har utbetalt 1,3 mill. euro, mens det norske bidraget var på 1 mill. euro i 2013. Den gjennomsnittlige utbetalingsgraden i prosjektene fortsetter å øke, men fremdeles står i gjennomsnitt 10% av prosjektmidlene ubenyttet når prosjektene avsluttes.
Ved utgangen av 2013 var 50% av den norske andelen på 5,6 mill. euro utbetalt, som er mindre enn for ERDF (66%) og ENPI (54%).

EUs strategi for østersjøområdet fortsatte å spille en viktig rolle i implementeringen av programmet i 2013. Clusterinitiativene som ble vedtatt i 2012 spiller en viktig rolle i dette, og bidrar til å styrke samarbeidet mellom Østersjøprogrammet og de øvrige deltakerne i EUs strategi for østersjøregionen.

I løpet av 2013 er også forberedelsene til avslutningen av programperioden 2007-2013 kommet godt i gang. Planleggingen av den eksterne strategiske evalueringen som skal gjennomføres i 2014-2015. Denne skal ha som mål å evaluere igangsatte prosjekter på bakgrunn av de resultater de har oppnådd. Planleggingen av neste programperiode har også forsatt gjennom året, og resulterte i at utkastet til nytt programdokument ble godkjent ved utgangen av året.

Bak lenken til høyre kan du lese hele sammendraget.