Tilbake

Status for Østersjøprogrammet

Årsrapporten for 2013 er levert til EU-kommisjonen for godkjenning. Sammendraget av rapporten er offentliggjort, og her kan du lese de viktigste punktene.

Ved utgangen av 2013 besto Østersjøprogrammet av totalt 90 prosjekter, derav 46 som var avsluttet. Det har vært totalt åtte utlysningsrunder, derav tre forlengelsesrunder – den siste stengte 8. april 2013. Programmet er i rute med hensyn til resultatmålene – og på enkelte områder overgår resultatene de mål som er satt, både på program- og prosjektnivå.

Lang behandlingtid hos hviterussiske myndigheter har imidlertid skapt forsinkelser i de 21 prosjektene med hviterussiske deltakere. Dette har blant annet redusert de hviterussiske deltakernes engasjement i prosjektene.

Bruken av programmidler fortsetter å øke. Totalt ble det utbetalt 46 mill. euro fra EUs regionale utviklingsfond (ERDF) i 2013. ENPI har utbetalt 1,3 mill. euro, mens det norske bidraget var på 1 mill. euro i 2013. Den gjennomsnittlige utbetalingsgraden i prosjektene fortsetter å øke, men fremdeles står i gjennomsnitt 10% av prosjektmidlene ubenyttet når prosjektene avsluttes.
Ved utgangen av 2013 var 50% av den norske andelen på 5,6 mill. euro utbetalt, som er mindre enn for ERDF (66%) og ENPI (54%).

EUs strategi for østersjøområdet fortsatte å spille en viktig rolle i implementeringen av programmet i 2013. Clusterinitiativene som ble vedtatt i 2012 spiller en viktig rolle i dette, og bidrar til å styrke samarbeidet mellom Østersjøprogrammet og de øvrige deltakerne i EUs strategi for østersjøregionen.

I løpet av 2013 er også forberedelsene til avslutningen av programperioden 2007-2013 kommet godt i gang. Planleggingen av den eksterne strategiske evalueringen som skal gjennomføres i 2014-2015. Denne skal ha som mål å evaluere igangsatte prosjekter på bakgrunn av de resultater de har oppnådd. Planleggingen av neste programperiode har også forsatt gjennom året, og resulterte i at utkastet til nytt programdokument ble godkjent ved utgangen av året.

Bak lenken til høyre kan du lese hele sammendraget.

 

Kontakt

 • Sæternes, Ann Irene

  Østlandssamarbeidet

  +47 61 28 93 53

  +47 958 32 758

  Send e-post

  Koordinator for Interreg VB Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)

Tilbake