Har kartlagt URBACT-kunnskap

Den nettbaserte spørreundersøkelsen ble foretatt i april/mai, og 49,5% av svarene kom fra byer eller organisasjoner som ikke har deltatt direkte i URBACT-prosjekter. Det viktigste resultatet av undersøkelsen er at URBACT ikke bare har bidratt til å fremme bærekraftig utvikling i byer og regioner som har deltatt i programmet, men også hatt positive ringvirkninger hos andre byer og organisasjoner i Europa.

I den programperioden som nå går mot slutten, har URBACT tilbudt muligheter for kunnskapsutveksling og læring gjennom nettverksbygging. Sommeruniversiteter og nasjonale treningsseminarer har også økt kunnskapsnivået hos lokale deltakere i programmet, i tillegg har kunnskap blitt distribuert gjennom konferanser og ulike publikasjoner. Spørreundersøkelsen avdekket at 85% av respondentene hadde økt sin kunnskap om integrert urban utvikling, hvordan man utvikler lokale partnerskap og bedrer samarbeidet mellom ulike sektorer. Over halvparten (52%) av respondentene har lest minst én URBACT-publikasjon, og alle svarer at de har tatt i bruk de nye erfaringene lokalt.

URBACT III er i støpeskjeen, og intensjonen er å lære fra erfaringene, suksessene og utfordringene i den forrige perioden, slik at programmet får den ønskede virkningen på lokal politikk og praksis – og møte behovene til brukerne. I denne sammenheng gir resultatene fra spørreundersøkelsen nyttige innspill.

Les mer om resultatene bak lenken til høyre.