Godt håndverk i avsluttet prosjekt

I interregprosjektet har Museet Midt ved Norsk Sagbruksmuseum, Rørosmuseet, Museet Kystens Arv, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, Jamtli, Härjedalens fjällmuseum og Träakademien (Miun) deltatt. I boken som ble lansert ved prosjektets slutt (“Kulturarvets Hantverk”, ISBN: 978-91-7948-248-0) tas du med på en kulturhistorisk vandring til ulike typer håndverk, som har utviklet seg og levd videre over hundrevis av år gjennom overføring av kunnskap fra eldre til yngre generasjoner.

Det er imidlertid ikke det eneste resultatet av prosjektet. I desember underskrev Muséene i Sør-Trøndelag AS, Muséet Midt IKS, Träakademien Mittuniversitetet, Härjedalens Fjällmuseum AB og Stiftelsen Jämtli en samarbeidsavtale som skal sikre at kunnskapsutvekslingen fortsetter. Målet med samarbeidet er at det skal resultere i en felles «kunnskapsbank» som sikrer at kunnskapen om tradisjonelle håndverk fortstatt vil være tilgjengelig innenfor «Nordens grønne belte».

Forøvrig har prosjektet resultert i en rekke konkrete aktiviteter og arrangementer rettet inn mot de fire målgruppene som var definert.

Eget personale har fått økt bevissthet om betydningen av å formidle kunnskap om ulike håndverk. Personalets kompetanse rundt ulike håndverkstradisjoener innenfor «Norden grønne belte» har blitt økt, og de kan gjennom samarbeid bedre formidle ulike typer håndverk til prosjektets øvrige målgrupper.

Barn, ungdom og studenter har vært en viktig målgruppe for prosjektet,. Ved å tilby lærlingeplasser til studenter samt tilby kurs og aktiviteter rettet mot barn og unge, har prosjektet jobbet for å øke interessen hos denne målgruppen for utdanning innen tradisjonelle håndverksfag.

Almennheten og spesielt interesserte har fått bedre kunnskap om kvaliteten på tradisjonelt håndverk. Dette gjør at håndverkere med spesialkompetanse og små foretak får bedre muligheter til økt omsetning.

Seniorer har blitt engasjert til å lære bort sine håndverkskunnskaper til yngre mennesker. Metoder for kunnskapsoverføring mellom generasjonene har blitt utviklet.

Prosjektet startet 1. mars 2011 og ble avsluttet 31.12.2013. De totale kostnadene har vært ca. 9 mill. kroner, derav 3,72 mill. i norsk andel.

Du kan lese hele sluttrapporten bak vedleggslenkene til høyre. Der finner du også lenken til prosjektets Facebookside som fremdeles blir oppdatert.