Vellykket reiselivssatsing i Hedmark

Dette til tross for at den opprinnelige norske prosjekteieren, Hedmark Reiseliv, gikk konkurs i mars 2012, noe som medførte noe turbulens i prosjektet fram til høsten 2012. Da hadde Hedmark fylkeskommune overtatt som prosjektleder, og prosjektet fortsatte med noe endret ledelsesstruktur.

Prosjektet har omfattet reiselivsbedrifter i Hedmark og Värmland, og på svensk side har økningen i utenlandske gjestedøgn vært på 5%, mens den samlede økningen er på 3% på begge sider av grensen.

I evalueringsrapporten som nå foreligger fra analyseselskapet Attityd i Karlstad, er prosjektet vurdert på bakgrunn av en internettbasert spørreundersøkelse og intervjuer med et utvalg av deltakerne. Rapporten viser til at det er en miks av prosjektets ulike, konkrete aktiviteter som har gitt det gode resultatet. Det handler både om bedriftsutvikling og tilpasning/utvikling av nye produkter tilpasset de gjestene og målgruppene som ønsker å besøke Hedmark og Värmland. Et annet viktig element når det gjelder å tiltrekke seg utenlandske turister er effektiv markedsføring og PR, samt gode relasjoner til de som selger reiser til Skandinavia; reisearrangører fra de ulike markedene.

For å øke andel utenlandske turister, trenger bedriftene kunnskap om hva kunden ønsker og generelt om hvordan eksport innen opplevelsesnæringen foregår. Evalueringen konkluderer med at bedriftene som har deltatt aktivt i prosjektet har fått økt kunnskap om eksport. Miksen av aktiviteter og helheten i prosjektet er viktige årsaker til at man har lykkes.

– En uavhengig evaluering av prosjektet er viktig for å måle om en har oppnådd sine mål, og finne ut hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre. Det er også viktig å være klar over at noen av målene må sees i et langsiktig perspektiv, sier prosjektleder Marianne Kristiansen i Hedmark fylkeskommune.

En av konklusjonene i evalueringen er at det er viktig at samarbeidet mellom Hedmark og Värmland fortsetter. Visit Värmland gjennomfører nå et forstudie der det er dialog med flere regioner (Akershus, Østfold, Hedmark, Dalarne og Dalsland), der man ser på forutsetningene for et fortsatt og utvidet samarbeid i neste programperiode. Fra Interreg er det et ønske om et samarbeid i et større geografisk område, samtidig som rapporten sier at store geografiske områder er et hinder for samarbeidet.

Hele rapporten kan lastes ned ved å klikke på vedleggslenkene til høyre.