Endelig utkast av GBER er klart

Revisjonen av det alminnelige gruppeunntaket for offentlig støtte har pågått i to år, og det endelige utkastet forelå 21. mai. Det vil etter planen tre i kraft fra 1. juli 2014.

Kommisjonen anslår at endringene vil medføre at dobbelt så mye av den totale offentlige støtten vil omfattes av gruppeunntaket, noe som vil redusere den administrative byrden i det enkelte land. Dette vil kunne ha betydning for små- og mellomstore bedrifter som ønsker å delta i Interreg-prosjekter.

Det er tre hovedpunkter i revisjonen:
– Økte terskelverdier
– Større omfang – flere støttekategorier
– Forenkling

Dagens forordning om gruppeunntatt støtte er innlemmet i EØS avtalen. Når det foreligger en ny forordning om gruppeunntatt støtte, må denne innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

Les det endelige utkastet på linken til høyre.