Mottok 250 innspill i høringsrunden

Det såkalte draft Operational Programmevar fra 31. januar til 28. mars ute på høring. Representanter for 40 ulike institusjoner i programområde, sendte i denne perioden inn hele 250 innspill og kommentarer til programutkastet. De aller fleste av innspillene dreide seg om de foreslåtte prioriteringene av prosjektmidler i den kommende programperioden.

Programledelsen og sekretariatet går nå gjennom alle høringsinnspillene, og vil presentere disse for programarbeidets arbeidsgruppe (Programming Task Force) som behandler innspillene under en samling i Berlin 10.-11. april i år. Deretter vil det endelige programutkastet skrives, og legges fram for den felles programkomiteen for Østersjøprogrammet 14.-15. mai.