Lanserer jernbane i lufta

Det er professor emeritus Øystein Noreng, Handelshøyskolen BI, som har gjort en utreding for Oslo kommune og The Scandinavian 8 Million City. Utredningen ble presentert på sluttkonferansen for prosjektet Den skandinaviske 8-millionerbyen som er populærbetegnelsen på EU-prosjektet COINCO i Stockholm 8. april.

Utredingen The Missing Link – nytten av en ny jernbaneforbindelse mellom Halden og Öxnered – er gjort som et ledd i en høyhastighetsbane mellom Oslo og Göteborg. The Missing Link vil føre til et dobbeltspor på hele strekningen Oslo-Göteborg. Forslag til finansiering er spenstig. Noreng antyder bruk av Oljefondet, Statens Pensjonsfond Utland, i prosjektet. Fondet har begynt å investere i infrastruktur i utlandet.

Du kan laste ned utredningen via lenken til høyre for artikkelen.

Fra vei til bane

Transportforholdene sørover fra Oslo er preget av en økende trafikk av gods og personer på et nylig utbygd veinett. Det er allerede i ferd med å bli overbelastet. Mellom Öxnered og Göteborg, 75 km, er en ny, dobbeltsporet høyhastighetsbane bygd ferdig. På norsk side er dobbeltspor ferdig bygget, under bygging eller planlagt fra Oslo til Halden, på dagens trasé 136 km.

På banenettet blir derfor strekningen Halden – Öxnered en flaskehals. Dobbeltspor er derfor avgjørende for en storskala overflytting av gods fra vei til bane. Strekningen er foreløpig ikke med hverken i den norske eller den svenske transportplanen.

Usikkerheter

Det knytter seg usikkerhet til kostnader og lønnsomhet. Byggekostnader og finansiering kan gi store forskjeller i bedriftsøkonomisk lønnsomhet. For en konvensjonell jernbane anlagt på bakken er kostnaden foreløpig anslått til SEK 20 milliarder. Prosjektet må ha et potensial for en bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Foreløpige beregninger viser at godstrafikken kan gi det økonomiske grunnlaget for en ny bane. Dermed blir persontrafikken en bonus. Noreng ser for seg to andre muligheter til finansiering. En finansieringsmulighet er at Norge og Sverige, eventuelt også Danmark, betaler for prosjektet. En annen mulighet er å søke finansiering i kapitalmarkedet eventuelt i samarbeid med solide investorer. Utfordringen er å bygge en ukonvensjonell jernbane raskere og til lavere kostnad. I Japan og særlig Kina er praksis i økende grad at moderne høyhastighetsbaner blir bygd på pilarer og broer som kan føyes inn i terrenget som viadukter. Fordelene er raskere og rimeligere bygging ved bruk av prefabrikkerte moduler.

Samfunnsøkonomisk

“The Missing Link” vil følge en ny trasé. Noreng peker på flere samfunnsøkonomiske gevinster. For eksempel minimerer bygging på bro behovet for areal og store masseforflyttinger. Det oppstår ingen barriereeffekter ettersom det blir mulig å bevege seg fritt under banen. Løsningen er også langt mer robust i forhold til flom og ras som er et økende problem. Det vil også føre til mindre naturinngrep, bedre sikkerhet med lavere risiko for ulykker. Behovet for vedlikehold blir også mindre fordi regelmessig utskiftning av pukk ikke er nødvendig.

Organisering

Organiseringen av et slikt prosjekt kan gjøres på flere måter. Det kan organiseres som et rent statlig prosjekt, drevet av Jernbaneverket i Norge og Trafikverket i Sverige. En annen løsning er et fellesstatlig holdingselskap, etter mønster av Øresundsbroen, med norsk, svensk og eventuelt dansk deltakelse i den utstrekning “The Missing Link” knyttes opp mot The Scandinavian 8 Million City (Oslo‐København). En tredje mulig organisering er et privatrettslig selskap, eventuelt med statlig deltakelse og kanskje en japansk eller kinesisk investor med erfaring i bygging av ukonvensjonelle jernbaner.