Første utlysning våren 2015

Høringsdokumentene vil bli gjort tilgjengelige på www.northsearegion.eu. Etter høringsrunden er planen at det endelige programforslaget skal sendes inn til EU-kommisjonen i juni for godkjenning.

Under Nordsjøkonferansen i Aberdeen 25.-26. juni i år vil arbeidet med å utvikle nye prosjekter starte opp for fullt. Slik det ligger an nå, vil det nye programmet få et totalbudsjett på om lag 167 millioner euro i programperioden.

To arbeidsgrupper med medlemmer fra alle sju deltakerland har jobbet fram løsninger både i forhold til teknisk gjennomføring, innhold og prioriteringer i det nye programmet. En tredje gruppe har hatt ansvar for å godkjenne forslag fra arbeidsgruppene. Norge har vært representert i prosessen med Lars Haukvik (Telemark), Kate Clarke (Hordaland) og Odd Godal (Kommunal- og moderniseringsdepartementet). Så langt ser det ut til at det nye Nordsjøprogrammet vil få følgende fire satsingsområder:

1. Kunnskapsbasert vekst (29 prosent av budsjettet)
2. Stimulere grønn økonomi (27 prosent av budsjettet)
3. Bærekraft og klimaendringer (22 prosent av budsjettet)
4. Grønn transport og mobilitet (16 prosent av budsjettet)

Det nye programmet vil, med bakgrunn i finanskrise og Europa 2020-strategien, etter alle solemerker få et klart fokus på nyskaping, innovasjon og miljø. nordsjoprogramkart