Turisme skal gi varig vern

I 2008 besluttet forvaltningsorganet for Dovrefjell, daværende Dovrefjellrådet (i 2011 erstattet av Dovrefjell nasjonalparkstyre), å bli med i prosjektet Parks & Benefits. Sammen med 17 partnere i fem land, inkludert sju andre naturparker. Målet var å styrke forvaltningen av nasjonalparkene, blant annet gjennom å sertifisere dem etter internasjonale standarder for bærekraft. Prosjektleder Klaas van Ommeren er tydelig på hvorfor de søkte utenlandske partnere for å utvikle et norsk naturområde.
– På mange måter oppfatter vi oss i Norge som dyktige på utvikling av nasjonalparker. Men i virkeligheten er det motsatt. I Europa fantes det allerede en mal for bærekraftig utvikling av nasjonalparker. Da trengte vi ikke finne opp hjulet på nytt, smiler van Ommeren.

Vern og verdiskaping

Bærekraftsertifikatet for verneområder utstedes av EUROPARC Federation, som i dag organiserer over 400 verneområder i Europa. For å oppnå den internasjonale statusen, må naturparkene få godkjent en plan for bærekraftig reiselivsutvikling etter et såkalt europeisk charter. Dette stiller krav til hvordan natur og miljø skal hensyntas. Samtidig er det viktig at naturparkene etablerer planer for hvordan verneområdene kan utvikles kommersielt.
– En politikk basert på ledelse og forvaltning av nasjonalparker og verneområder uten å inkludere verdi-skaping, har gått ut på dato, uttalte Richard Partington, ekspert på bærekraftig turisme, under sitt kontrollbesøk i forbindelse med sertifisering av Dovrefjell nasjonalparkområde. Parken ble i 2010 den første av de åtte Parks & Benefits-parkene som ble sertifisert som bærekraftig reisemål.
– Siden 2010 har vi arbeidet etter disse bærekraftmålene. Til neste år skal forvaltningsplanen for Dovrefjell rulleres, samtidig som en bør fornye charteret. Erfaringene er at vi fortsatt mangler kompetanse og ferdigheter lokalt og regionalt, sier van Ommeren.

Viewpoint Snøhetta

Han peker spesielt på utfordringene som norske holdninger og friluftslivstradisjon bærer i seg. I Norge er vi vant til å bruke naturen fritt. I et verneperspektiv gir denne tradisjonen liten kontroll med hvordan naturparken brukes.
– Vi har hentet kunnskap fra utlandet gjennom Parks & Benefits, som blant annet inkluderer «visitor management» eller besøksledelse. Det betyr at man i større grad organiserer ferdselen i nasjonalparken. Gjennom å legge turist-attraksjoner og utsiktspunkter godt til rette for de besøkene, gjøre dem lettvinte å nå og komfortable å besøke, kan man lede besøkende utenom de kjerneområdene man ønsker å verne. Utsiktspunkt Snøhetta er et eksempel på en slik besøksattraksjon som turistene oppfatter som attraktivt, sier van Ommeren.

Vil tjene naturen

Parks & Benefits-prosjektet hadde som utgangspunkt at bærekraftig turisme kan styrke vernet av naturparkene i et langsiktig perspektiv, ved å gjøre det lønnsomt for lokalsamfunnet å ta vare på naturrikdommen. Det er i dag ingen uenighet knyttet til verdiene som Dovrefjell nasjonalpark representerer. Frontene mellom vern og bruk blir lettere å få øye på, når det blir snakk om at lokalsamfunnet skal kunne utnytte verdiene.
– Status som nasjonalpark gir i seg selv økt besøk, og kan føre til at sårbare områder ødelegges raskere – selv om formålet er vern. Våre gjesteundersøkelser viser at mer enn 80 % av de besøkende oppfatter Dovrefjell nasjonalpark som et reisemål, sier van Ommeren.
Gjennom reiselivsplanen ønsker Dovrefjellrådet å fylle rollen både som gode forvaltere av nasjonalparken og som tilretteleggere og utviklere for de åtte kommunene og fire fylkene som nasjonalparken ligger i. Tilrettelegging for å styrke besøkstrafikken står sentralt, slik at de sårbare naturområdene kan bevares for framtiden. I praksis betyr dette å lage besøksattraksjoner, korte rundturer og godt beskrevne turistløyper og felles regler for jakt, fiske, bær- og sopplukking.
Mer tilrettelegging for besøkende vil i tillegg til bedre kontroll med ferdselen i nasjonalparken, gi lokale aktører mulighet til å ta betalt for tjenester og opplevelser. Arbeidet med en analyse av verdiskaping har vist at Viewpoint Snøhetta alene kan gi de nærmeste lokale reiselivsbedrifter en årlige merinntekt på 1,5 millioner i sesongen juni-oktober, ut i fra en offentlig investering på 7 millioner kroner.
– Samtidig vil økt styring av trafikken gi oss anledning til å spre kunnskap til de 60.000 som benytter de ulike tilbudene i området hvert år, og formidle budskapet om hvor viktig det er å ta vare på den storslåtte naturen, sier van Ommeren.
Prosjektleder Klaas van Ommeren.
Prosjektleder Klaas van Ommeren.
Moskus på Dovrefjell. Foto: Roger Brendhagen
Moskus på Dovrefjell. Foto: Roger Brendhagen