Interreg-arbeidet bidro til pris

Prosjekt SMS – Stedsutvikling, Medvirkning og Sosiale møteplasser – er et kunnskapsprosjekt som skal bidra til sosial holdbar stedsutvikling og fremme sosial integrasjon. SMS er et Interreg IV A-prosjekt i delprogrammet Kattegat-Skagerrak (KASK). I SMS-prosjektet er det utarbeidet verktøy og modeller for å bedre hverdagsintegrasjon i en bærekraftig stedsutvikling. Urbaniseringen i hele KASK-området gjør at erfaringene og resultatene av SMS-prosjektet blir interessante for hele programområdet.

Trender

SMS er kort fortalt et planverktøy for bedre stedsutvikling. Selve samarbeidsprosjektet ble avsluttet 31. desember 2013. Partnere i SMS har vært Fredrikstad kommune, Göteborgs Stad, Halmstad kommun, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune som har vært norsk prosjekteier. Byene som samarbeidet i SMS har mange fellesnevnere i bybildet.

I Norge og i flere andre land – eksempelvis i KASK regionen – er det to trender som foregår på samme tid:

1: Byene utvides, det fortettes og den stigende grad av urbanisering gir et press på de urbane – bymessige – områder. Fortetting og omdannelse av tidligere næring-/industriområder til boligområder er trenden innenfor byutvikling.

2: Norge og resten av verden står over for en global trend med sykdommer som i mange tilfeller er knyttet til livsstil. Utover de nye folkehelseutfordringer i form av endringer i livsstil påvirket av samfunnsforhold, er også demografisk endringer og de stadig store sosiale helseforskjeller med på å utfordre samfunnets bærekraft.

– SMS-prosjektet har forsøkt å angripe disse trendene og dermed bidra til å løse to typer problemstillinger på samme tid. Nøkkelen ligger i at utfordringer vedrørende byutvikling og folkehelse bør ses i sammenheng. Det handler om å tenke helsefremmende by- og samfunnsutvikling. En bevisst areal- og samfunnsplanlegging kan bidra til å utvikle steder der folk kan leve gode og helsefremmende liv, sier Anette Vesterskov Pedersen. Hun er prosjektleder i Vest-Agder fylkeskommune og representant for norsk prosjekteier i SMS.

Verktøyene

Som en hjelp i arbeidet med helsefremmende og sosial bærekraftig stedsutvikling har SMS-
prosjektet utviklet fire planverktøy. Prosjektpartnerne har vektlagt ulike deler av utviklingsarbeidet. Planverktøyene vil være til støtte for saksbehandlerne i komplekse planprosesser og skape bevissthet rundt de sosiale aspektene tidlig i planarbeidet.

Verktøyene gjør at flere aktører kan involveres i planprosessen både innenfor og utenfor de aktuelle forvaltningsorganene. Innbyggernes muligheter til å involveres i planarbeidet og til aktiv deltakelse i stedsutviklingen økes gjennom SMS-prosjektet. Prosjektdeltakerne har kommet fram til fire planverktøy:

Sosial konsekvensbeskrivelse (SKB) brukes for å beskrive konsekvenser av et planforslag for å tydeliggjøre de sosiale behovene i den ferdige bebyggelsen. SKB kan også belyse konflikter mellom ulike interesser og gi forslag til forbedringer. Innbyggermedvirkning brukes for å ta vare på innbyggernes tanker og kompetanser. Økt innbyggermedvirkning fanger opp sosiale aspekter som er viktige i byggingen av en bærekraftig by. Urbant friluftsliv setter søkelyset på innbyggernes muligheter til rekreasjon og naturopplevelser i byer og boligområder. Kulturmiljøer og kulturarenaer er et verktøy for å dra nytte av kulturen som positiv kraft i samfunnsbyggingen, til dels gjennom å bevare kulturmiljøer og kulturminner og til dels ved å skape kulturelle møteplasser.

Fjær i hatten

Nordic Green Space Award (NGSA) er en nordisk kvalitetsmerkeordning for grønne, urbane områder. Betydningen av grønne områder – parker, naturparker og naturområder – har fått stadig stigende og bredere betydning. Det handler om livskvalitet, rekreasjon, sunnhet og klimatilpasning. Kristiansand var den fjerde byen i Skandinavia som mottok den attraktive prisen.

– NGSA har vi fått tildelt for mange års arbeid i kommunens parkvesen, men dommerkomiteen løfter også fram SMS-prosjektets arbeid med innbyggermedvirkning i utviklingen av promenaden i sin begrunnelse for tildelingen, sier prosjektleder John Johansen i Kristiansand kommune.

– Det er attraktivt for kommunen med en slik pris og en kvalitetsstempling av jobben som gjøres i området. Kjekt at også arbeidet i SMS prosjektet løftes frem i denne sammenheng. Når fysiske områder brukes på en klok og bærekraftig måte har det mange positive ringvirkninger. Ikke minst helsegevinster. Eksempelvis kan tilgjengelighet til nære turområder og tilrettelegging for sosiale møteplasser bidra til økt fysisk aktivitet og sosial integrasjon, sier Vesterskov Pedersen.

Fylkeskommunen har jobbet tett sammen med Kristiansand kommune om utviklingen av verktøyet for urbant friluftsliv der caseområdet har vært promenaden i sentrum av Kristiansand. Hun legger til at de utviklede planverktøyer fra SMS-prosjektet ikke bare kan benyttes av planleggere og helsestrateger, men også av politikere og andre som ønsker bakgrunnskunnskap om hvordan det er mulig å jobbe med sosiale aspekter i by- og stedsutvikling.

Prosjektleder John Johansen, Kristiansand kommune, og Annette Vesterskov Pedersen, prosjektleder i Vest-Agder fylkeskommune. Foto: Raimond Oseland
Prosjektleder John Johansen, Kristiansand kommune, og Annette Vesterskov Pedersen, prosjektleder i Vest-Agder fylkeskommune. Foto: Raimond Oseland
Fra et arbeidsseminar i SMS. Foto: Randi Røinaas Lomeland
Fra et arbeidsseminar i SMS. Foto: Randi Røinaas Lomeland
Gravane før tiltak ble gjort. Foto: Terje Askildsen
Gravane før tiltak ble gjort. Foto: Terje Askildsen