Vil bedre busstilbudet over grensen

Forprosjektet har en ramme på 500.000 kroner og er støttet av Østfold fylkeskommune, Region Värmland, EUs regionale utviklingsfond og Interreg-midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet er å kunne tilby arbeidspendlere og handle- og fritidsreisende et kollektivt transporttilbud over riksgrensen, blant annet til Norturas produksjonsanlegg i Eidsberg.

– Jeg vil berømme Indre Østfold regionråd og Grensekomiteen Østfold-Värmland for å ha tatt initiativet og vært pådrivere i denne saken. Det er viktig å se på et mer helhetlig kollektivtilbud mellom Karlstad og Oslo, sier fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth.

Dagens kollektivtilbud over riksgrensen ved Ørje er begrenset og drives kommersielt av Swebus mellom Stockholm-Karlstad-Oslo med fire avganger på hverdager og med relativt få stopp langs kjøretraséen. Nettbuss har tidligere betjent strekningen mellom Oslo og Töcksfors, men har redusert tilbudet til kun å omfatte strekningen Oslo – Mysen. Dette tilbudet er dessuten varslet avviklet fra sommeren 2014.

– Den grenseoverskridende trafikken mellom Norge og Sverige har økt betydelig de siste årene. Å legge til rette for ytterligere styrket kontakt og et bedre transporttilbud over riksgrensen vil være helt i tråd med målsettingen for Interreg. Standarden på E18 mellom Karlstad og Indre Østfold er forbedret de seneste årene, og utbedringen fortsetter i årene fremover. Kollektivtilbudet for lokal- og underveistrafikk over grensen er dårlig utbygd og fremstår ikke som et reelt alternativ for mange. Derfor er forprosjektet viktig, sier Ole Haabeth.

Dersom resultatene av forprosjektet viser et tilstrekkelig passasjergrunnlag, skal det resultere i prøvedrift av et kollektivtilbud med oppstart i 2015. Resultatet for beboere i regionen er først og fremst økt mobilitet og økt arbeidsmarked som følge av dette. Prosjektet skal drives av Østfold fylkeskommune og Østfold kollektivtrafikk i samarbeid med Region Värmland og Värmlandstrafik.