Etterlyser bedre måleutstyr

– Det finnes et tydelig behov for mer samarbeid om felles statistikk på tvers av landegrensene, og det er svært viktig at denne typen statistikkgrunnlag blir tilgjengelig i nær framtid – både for å forbedre samarbeidsmulighetene over grensene og for å måle resultatene av samarbeidet, mener Christina Christianson i avdeling for regionutvikling i Västra Götaland, som blan annet samarbeider med norske og danske regioner gjennom Interreg A-programmet for Øresund-, Kattegat- og Skagerrak-området (ØKS-programmet).

Etterlyser konkrete resultater

Mange aktører etterlyser konkrete resultater fra de grenseoverskridende samarbeidsprogrammene, men Christianson mener mangelen på grenseregional statstikk vanskeliggjør resultatformidlingen. Statistikkmangelen gjør grunnlaget for dagens resultatmåling tynt, og man må ofte støtte seg til EU-statistikk som hun mener i mange tilfeller baserer seg på for gamle tall.

– Ofte savnes også den regionale dimensjonen i denne statistikken, menar Christina Christiansson.

ESPON vil hjelpe

Seniorrådgiver Odd Godal i Kommunal- og regionaldepartementet presenterte nylig ambisjonene for ESPON-programmet i kommende periode (2014-2020) på et seminar i Oslo. Formålet med programmet er nettopp å utvikle et felles datagrunnlag som gjør det mulig å sammenlikne den regionale utviklingen i hele Europa.

Blant målsettingene i kommende periode er å øke bruken og anvendelsen av ESPON-statistikken og levere mer oppdatert statistikk. ESPON er også et program hvor regionene og de internasjonale samarbeidsprogrammene er velkommen med sine bestillinger.

Du kan laste ned Odd Godals presentasjon av ESPON via lenken til høyre for artikkelen.

Felles nordisk statistikk?

Både i ØKS-programmet og i Interreg IVA Grenseløst samarbeid er det jobbet med å harmonisere statistikk over landegrensene.

– Vi ser muligheter for et større samarbeid i Kattegat-Skagerrak-området knyttet til statistikk. Samtidig jobber vi for en mer langsiktig løsning, der man på nasjonalt nivå – eller gjerne innenfor det nordiske samarbeidet – tar ansvar for finansieringen, sier Christina Christiansson til ØKS sine nettsider.

24.01.2011
24.01.2011