Bergen bedre forberedt

Interreg-programmene byr på muligheter til å prøve ut forskningsresultater i praksis. Det viser erfaringene fra klimaprosjektet BaltCICA, som i 2008 ble etablert med 24 partnere fra åtte land i Østersjøregionen.
I desember 2007 deltok Ove Langeland fra Norsk institutt for by- og region-
forskning (NIBR) på avslutningskonferansen til pro-sjektet ASTRA (Developing Policies & Adaptation Strategies to Climate Change in the Baltic Sea Region). Prosjektet leverte sine anbefalinger til hvordan Østersjøregionen kunne utvikle felles strategier for å tilpasse seg klimaendringer. På konferansen hadde Langeland møte med hovedarkitektene bak ASTRA, Philipp Schmidt-Thomé, Michael Staudt og Johannes Klein.

Tett på beslutninger

– I diskusjonen med disse utviklet idéen seg om å konkretisere kunnskapen og anbefalingene fra ASTRA gjennom et nytt Interreg-prosjekt. Interreg åpner for at kommuner og regioner kan samarbeide på tvers av landegrensene, og dette ga oss troen på at vi kunne få til en enda mer praktisk tilnærming til kunnskapen som forskere hadde jobbet fram gjennom tidligere prosjekter, sier Langeland.
De siste 8-10 årene har NIBR lagt stadig større vekt på klimautfordringene, med fokus spesielt rettet mot regionale aspekter, politikk og forvaltning. Sammen med Scmidt-Thomé og Johannes Klein jobbet Langeland og flere andre forskere fra ulike land fram prosjektplanen til BaltCICA. Partnerskapet besto av forskningsinstitusjoner med ulike innfallsvinkler til klima-spørsmål.
– Men det aller mest interessante, var at BaltCICA koblet forskningsinstitusjonene direkte opp til en kommune eller en by. Det ga forskerne en ny og spennende mulighet til å jobbe tett på de menneskene som tar beslutningene lokalt, sier Langeland.

Globale svar, lokale tiltak

Bergen ble case-kommune for NIBR. Gjennom prosjektperioden ble det gjennomført en rekke møter mellom norske og internasjonale forskere og Bergen kommune. Den tette koblingen skulle vise seg å gjøre veien mellom den forskningsbaserte klimakunnskapen og praktisk oppfølging kort.
Hovedmålsettingen for BaltCICA var å gjøre byer og kommuner bedre i stand til å håndtere klimaendringer gjennom en transnasjonal tilnærming.
– Problemstillingene kan gjerne være ultralokale, men man må alltid langt utenfor kommunegrensene for å finne svarene på klimautfordringene. Derfor blir det internasjonale samarbeidsaspektet essensielt også for den lokale klimapolitikken, hevder Langeland.
I den enkelte kommune tok BaltCICA for seg hvilke konsekvenser klimaendringene har, hva koster disse konsekvensene og hvordan tilpasser man seg klimaendringene. NIBR utviklet i forbindelse med dette arbeidet en forsightmetodikk for innsamling og bearbeiding av klimainformasjon. Metoden gjør det mulig å sammenligne hvordan byer jobber med ulike typer klimaspørsmål, og ble brukt til å lage scenarier som utgangspunkt for det konkrete arbeidet i deltakerbyene.

Bergen bedre forberedt

I Bergen frykter man at et varmere og våtere klima kan medføre oversvømmelser, havnivåstigning og at bebygde områder kan rase ut. Med forskernes hjelp har kommunen kunnet prognosere hvilke skader klimaendringer kan forårsake. Disse scenariene er
nyttige verktøy, og gir kommunen mulighet til å planlegge tiltak som kan redusere risikoen for skader – blant annet gjennom å forby bygging i risikoområder. Men ikke alle skader kan forhindres. Derfor er det også viktig for Bergen å avklare hvem som har ansvaret når ulike skadetyper oppstår.
– Spørsmål som raskt melder seg er i hvilken grad kommunen har ansvar for private beslutninger. Hva skjer når skader oppstår på grunn av en entreprenørfeil gjort for 20 år siden? Hvordan skal an-svaret for klimarelaterte skader fordeles mellom kommune, utbygger, eiere og forsikringsselskap, og hvordan kan ulike aktører samarbeide for å forebygge slike skader. Gjennom BaltCICA har Bergen kommune kjørt workshops og diskutert temaer som kan danne grunnlag for styrket samhandling mellom kommune, næringsliv og forsikringsselskap ved framtidige klimahendelser, sier Langeland.

Kunnskapen tilgjengelig

Ove Langeland mener kunnskaps- og erfaringsformidlingen fra BaltCICA har vært svært bred og omfattende i forhold til andre prosjekter han har vært involvert i. Prosjektet har publisert både eksempler og metodikk på hjemmesiden, og har også utgitt boka «Climate Change adaption in practice» på velrennomerte Wiley & Blackwell forlag.

Ove Langeland fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).
Ove Langeland fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).
Datagenerert modell av Bergen havn med en havnivå- stigning og stormflo på 2,37 meter. Illustrasjon: Rambøll
Datagenerert modell av Bergen havn med en havnivå- stigning og stormflo på 2,37 meter. Illustrasjon: Rambøll