Miljøkonsekvenser på høring

Som en del av forberedelsene til ny programperiode er det utført en strategisk miljøvurdering (Strategic Environmental Assessment – SEA) for å evaluere de potensielle miljøkonsekvensene av det kommende Nordlig Periferi og Arktisk-programmet (NPA). SEA-rapporten er nå tilgjengelig for offentlig høring blant de berørte partene i samarbeidslandene.

Hensikten er å sikre at miljømyndighetene og publikum i de landene som sannsynligvis vil bli berørt er informert og gis anledning til å videresende sin uttalelse innen rimelig tid. Tilbakemelding bes sendt til programsekretariatet senest 28. februar.

– Vær oppmerksom på at høringsrunden gjelder kun SEA-rapporten og ikke utkastet til Handlingsprogram, som er vedlagt for å gi leseren bakgrunnsinformasjon. Konklusjonene i SEA-rapporten bør også sees i lys av Interreg-programmets natur og dets relativt beskjedne størrelse og sannsynlige virkningen på NPA 2014-2020, understreker informasjons- og kommunikasjonsansvarlig Kirsti Mijnhijmer i Nordlig Periferi.

NPP-kart