Bedrifter kan bli Interreg-partnere

I år starter 5. generasjon Interreg-programmer opp. Siden 1996 har Norge deltatt med egne midler i EUs program for sosial og økonomisk integrasjon gjennom regionalt samarbeid. Norske fylkeskommuner har det siste året vært aktive i arbeidet med å utvikle de nye, grenseoverskridende samarbeidsprogrammene med svenske, danske og finske naboregioner.

Utviklingsstrateg Maria Korner Westin i Region Skåne har ledet arbeidet med nytt Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS), som dekker 15 fylker og regioner i Norge, Sverige og Danmark. For fylkene er Interreg blitt et viktig verktøy i det regionale utviklingsarbeidet.

Godt forankret

– Siden 1996 har Østfold samarbeidet med våre naboregioner i Sverige. De siste seks årene har ØKS-området åpnet en større geografi for oss, og gitt oss muligheten til blant annet å løfte strategisk viktige infrastrukturprosjekter. Samtidig utgjør Interreg-midlene om lag halvparten av fylkeskommunens utviklingsmidler, sier Thomas Hansen, ansvarlig for norsk forvaltning av ØKS-programmet.

En rekke arbeidsgrupper har arbeidet med ulike deler av det nye ØKS-programmet. Programmet er basert på føringer fra EUs 2020-strategi, Øresund-regionens egen strategi, ESPON-analyser og en egen SWOT-analyse av programområdet. Det aller viktigste er imidlertid prioriteringene de 15 fylkene og regionene har gjort i sine egne, regionale utviklingsstrategier.

– Det var faktisk lett å bli enige om målene for det nye programmet. Allerede 28. februar i fjor hadde vi prioriteringene klare, sier Korner Westin, som får skryt for programprosessen både fra Interact og fra Thomas Hansen.

– Det har vært løpende dialog mellom de 15 fylkene og regionene, som også har vært dyktige på sine hjemmebaner. I Østfold har fylkeskommunen invitert samarbeidspartnerne til å gi sine innspill. Vi opplevde stort engasjement, og har løftet innspillene inn i programarbeidet, sier Hansen.

Selve programdokument er utformet av en skrivegruppe bestående av to personer fra hvert av landene. Sommeren 2013 ble programutkastet sendt på høring, hvor også næringslivet fikk gi sine innspill.

Åpner for bedrifter

EU-kommisjonen har vedtatt 11 mulige tematiske mål for Interreg-programmene. Hvert program kan velge inntil fire satsingsområder. ØKS-programmet vil de kommende seks årene fremme 1) FoU og innovasjon (får 35 % av prosjektmidlene), 2) Grønn økonomi (27 %), 3) bærekraftig transport (18 %) og 4) sysselsetting og arbeidstakeres mobilitet (20 %).

– En av endringene som politikerne har jobbet aktivt for å få til, er at bedrifter i det nye programmet får muligheten til delta i prosjekter som fullverdige partnere. Men bedrifter vil ikke kunne bli leadpartnere i framtidige Interreg-prosjekter, sier Korner Westin.

I likhet med forslaget til nytt program for Interreg VA Nord, vil arbeidsinnsats og kroner fra norske bedrifter utløse Interreg-midler i ØKS-programmet. I Sverige-Norge-programmet vil kun kontantbidrag utløse offentlig medfinansiering.

Økt resultatfokus

Forslag til nytt ØKS-program ble levert til nasjonale myndigheter 15. november 2013. Mandag 13. januar ga nasjonale myndigheter positive tilbakemeldinger. Korner Westin håper at endelig programforslag kan oversendes EU-kommisjonen i løpet av våren, og at første utlysning av prosjektmidler i ØKS skjer høsten 2014.

– Gjennom programarbeidet er det også gjort mye for å skape tydelige sammenhenger mellom programmålene og de prosjektene som programmet skal finansiere. Denne såkalte intervensjonslogikken håper vi skal gjøre det lettere å utforme prosjekter som i enda større grad bidrar til å oppnå de mål som ØKS-programmet har pekt ut fram mot 2020, sier Korner Westin.

 

I Interreg V ØKS-programmet vil 15 fylker og regioner samarbeide for å nå felles mål.
I Interreg V ØKS-programmet vil 15 fylker og regioner samarbeide for å nå felles mål.