• Lukk
 • Fylkeskommunenes europeiske arbeid
  Omfang og mangfold. En sammenstilling av fylkeskommunenes europeiske arbeid. Viktige roller for de nye regionene. I rapporten anbefales et tettere samarbeid mellom fylkeskommunene for å gjøre det internasjonale arbeidet så effektivt som mulig. Rapporten angir en rekke eksempler på god praksis. Dette følges nærmere opp med 18 forslag til videre oppfølging.  
 • Interreg IVC, evaluering av resultater og kunnskap
 • Programstatusvurdering Interreg IVC, 2013
 • EU-programmer: Deltagelse og nytte for kommunesektoren
  På oppdrag fra KS har Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) undersøkt i hvilken grad norske kommuner og fylkeskommuner deltar i EUs programmer – og hvilken nytte de har av sin deltakelse. Undersøkelsen viser at samtlige fylkeskommuner og 259 enkeltkommuner har deltatt i et EU-prosjekt i perioden 2007-2014. Dette utgjør 60 prosent av norske kommuner. Hele rapporten finner du i vedlegget.
 • Strategic Environmental Assessment of The Northern Periphery Programme 2007-2013
 • Mid Term Evaluation Study (2005)
  En studie av midtveisevalueringer fra Interreg-programmer i perioden 2000-2006.
 • Evaluering av gjennomføringen av Öresund-Kattegat-Skagerrak
  Rambøll Management har evaluert gjennomføringen av INTERREG IVA-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak år 2009-2010. Rambøll har presentert to rapporter; Samarbete kring Öresund, Kattegat och Skagerrak: Hur fungerar det nya EU-programmet? og Samverkan kring Öresund, Kattegat och Skagerrak: gränsöverskridande mervärde i sex projekt.
 • Trans-national Nordic-Scottish Co-operation: Lessons for Policy and Practice (Nordregio 2003)
  Nordregio har gjennomført studien. Formålet med studien var å analysere læringseffektene som regioner og andre partnere får ved transnasjonale og interregionale samarbeidsprosjekter. Hovedfunnene fra rapporten viser at slike samarbeid fører til bedre forståelse mellom partnere på tvers av nasjonale og sektorielle grenser, skaper velfungerende nettverk, og gir kompetanseutvikling til individuelle prosjektdeltakere.
 • Samverkan kring öresund, kattegat och skagerrak: Gränsöverskridande mer-värde i sex projekt (Rambøll 2010)
  Rambøll har på oppdrag fra Tillväxtverket gjort en studie av seks ulike prosjekter i Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak. Formålet var å beskrive hvordan prosjektene skaper grenseoverskridende merverdi, dvs. eksempler til etterfølgelse av at man jobber på tvers av nasjonale grenser. Rapporten har identifisert tre hovedtyper merverdi: En type prosjekter har sitt tyngdepunkt ved å arbeide med ett bestemt problem, en annen type prosjekter lærer sammen ved individuelle problem, mens en tredje kategori ved å legge sammen ressurser for å skape en kritisk masse.
 • Noreg i Europa – om norsk deltaking i INTERREG-program Kva nytte har Noreg av å delta i Interreg III-programma A, B og C? (NIBR 2005)
  Denne rapporten har hentet fram og systematisert erfaringsmateriale fra norsk deltakelse i Interreg i perioden 2000-2006. Fokuset ligger på nytten Norge og norske aktører har av å være med i denne typen regionalpolitiske satsinger. Grunnlaget er hentet fra midtveisevalueringer frå de sju programmene Norge er med i, samt dybdestudier av utvalgte prosjekter. I tillegg gis en oversikt over ESPON-programmet. Rapporten viser at Interreg har stadig blitt en viktigere del av Norge sin europapolitikk, og internasjonalt samarbeid har vært en viktig del av fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør.
 • Norske regioner som internasjonale aktører (Asplan Viak og Eurofutures 2006)
  Denne kartleggingen viser at fylkeskommunene har et omfattende internasjonalt engasjement, særlig innenfor utdanningssektoren (Handlingsplan for livslang læring) og Interregprogrammene. Engasjement og posisjoner i internasjonale regionale organisasjoner gir påvirkningsmuligheter (f.eks. CPMR, BSSSC og AER). I tillegg deltar fylkeskommunene i samarbeid blant annet basert på vennskaps- og samarbeidsavtaler og markedsarbeid for næringsliv i regionen. Alle fylkeskommunene unntatt Finnmark er medeier i et av de seks regionkontorene i Brussel. Undersøkelsen så også på hvordan fylkeskommunenes rolle og oppgaver kunne endres som følge av den da planlagte regionreformen. Det ble pekt på at det er sentralt at fylkeskommunenes internasjonale ansvar tydeliggjøres.
 • Interregprosjektenes betydning for norsk regionalpolitikk (IRIS 2008)
  IRIS har på oppdrag fra KRD gjennomført forstudien "Interregprosjektenes betydning for norsk regionalpolitikk". Rapporten tar for seg en rekke relevante problemstillinger og gjør rede for kunnskapsstatus på feltet. I tillegg er det gjort en undersøkelse av tre fylkeskommuners erfaringer med deltakelse i Interreg og på hvilken måte dette har påvirket fylkeskommunenes politikk. IRIS foreslår at Interreg-prosjektene påvirkning på politikken kan studeres både med utgangspunkt i prosjektene, og med utgangspunkt i den politikken som utformes for ulike sektorer på regionalt nivå. Prosjektene vil naturlig nok variere mellom sektorer fordi prosjektene i ulik grad berører de ulike sektorene.
 • Lojal iverksetting eller målrettet medvirkning? Om kommunesektoren og EØS-avtalen (NIBR 2008)
  Rapporten beskriver kommuners og fylkeskommuners arbeid med interreg, hvor Interreg-midlene utgjør en hovedbjelke i det internasjonale arbeidet. Det som imidlertid varierer er hvordan fylkeskommunene samarbeider med kommunenivået. Kommunene har stor nytte av den internasjonale kompetansen som ligger i fylkeskommunene, eksempelvis ved søknadsskriving om Interreg-midler. En gjennomgående tilbakemelding fra informantene er at internasjonalt prosjektsamarbeid er ressurskrevende. Når det gjelder forankring i organisasjonene, har fylkeskommuner internasjonale planer, mens det er variabelt mellom kommunene. Undersøkelsen viser at det er et behov for langsiktig tenkning, og at det forutsetter bred forankring bl.a i kommunens politiske ledelse, og at involvere fra politisk ledelse derfor er viktig.
 • Interreg – erfaringer og utfordringer (2010)
  NIBR har publisert Sverre Mauritzens notat om de norske erfaringene med deltakelsen i de transnasjonale og interregionale Interreg-programmene (B og C). Notatet ble laget på oppdrag fra KRD og viser bakgrunnen for Norges deltakelse i transnasjonale og interregionale Interreg-programmer fra tidlig på 1990-tallet. Rapporten behandler også situasjonen etter EU-avstemningen i 1994, med de nordiske samarbeidsland som nye EU medlemmer. Gjennom eksempler vises det at Norge allerede fra starten har engasjert seg i ambisiøse prosjekter, som ledepartner og aktivt deltaker.
 • The Intermediate evaluation of INTERREG IVC
  Midtveisevalueringen av Interreg IVC-programmet tar for seg programmets målsetninger, hvordan programmet har lykkes med implementeringen og kommer med forslag til forbedringer for kommende programperiode.
 • New Evidence on Smart, Sustainable and Inclusive Territories (ESPON 2010)
  Rapporten er den første i en serie av tre rapporter som sammenfatter resultateter fra ESPON 2013-programmets forskningsprosjekter. Rapporten er også krydret med eksempler fra programmets målrettede analyser, der medlemsstater, regioner og byer har bidratt med gode eksempler. De første forskningstemaer har fokusert på funksjonalitet i store urbane tettbebyggelser, mangfoldet av utbyggingsalternativer for distriktene, demografi og risiki for regionale økonomier knyttet til energipris og territorielle virkninger av klimaendringer. Rapporten er et bidrag i utviklingen av gode metoder for utvikling av EUs sektorpolitikk.
 • Scientific Dialogue on Cities, Rural Areas and Rising Energy Prices (ESPON 2010)
  Rapporten "The First ESPON 2013 Scientific Report" presenterer metodene ESPON-prosjekter benytter for å analysere sammenlignbare fortrinn og utviklingskonsepter og indikatorer. Rapporten inneholder regionale kart som viser utvikling, konkurransekraft og samhandling mellom Europas regioner. Rapporten omfatter funn fra tre ESPON-prosjekter med fokus på fortetning i byer, utviklingspotensialer i rurale områder og virkinger og muligheter knyttet til fornybar energi.
 • STRATEGIC EVALUATION IN THE BALTIC SEA REGION PROGRAMME 2007 – 2013
  EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION REPORT. Strategisk evaluering i Østersjøprogrammet 2007-2013 vurderer prestasjoner av programmet i perioden fra den dagen programmet ble godkjent 21. desember 2007 fram til 1. oktober 2010. Det dekker resultatene av programmets tre første utlysninger med 65 godkjente og pågående prosjekter. Evalueringen omfatter en grundig analyse av seks evalueringsspørsmål: (1) EUs strategi for Østersjøregionen som en ny politisk rammeverk, (2) påvirkning av BSR programmet i regionen, (3) differensiering og komplementaritet av BSR programmet til andre EU-finansierte programmer, (4) analyse av deltakelse av ulike grupper av stønadsmottakere i programmet, (5) påvirkning av ikke-tilgjengelig ENPI midler for Russland og (6) analyse av programmets kommunikasjonsstrategi.
 • Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid (IRIS 2011)
  IRIS har på oppdrag fra Kommunal og regionaldepartementet gjennomført en undersøkelse av oppfølgingen av Interreg-prosjektene i fylkeskommunene. Hovedkonklusjonen fra denne studien om oppfølgingen av Interreg A-, B- og C-prosjekter i norske fylkeskommuner er at prosjektene har satt varige spor i det regionale utviklingsarbeidet.
 • Mid-term Evaluation of URBACT II (URBACT II 2011)
  Midtveisevalueringen av URBACT II-programmet gjennomgår utviklingen av det europeiske læringsprogrammet for bærekraftig byutvikling, sammenlignet med URBACT I. Rapporten viser at programmet har utviklet god struktur for kunnskapsdeling. Evalueringsrapporten gir også 15 anbefalinger til hvordan URBACT skal få enda større effekt.
 • Næringslivets medvirkning i ØKS-programmet
  Oxford Research har evaluert gjennomføringen av Interreg IVA-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak for årene 2011-2013. Oxford Research har sett på hvordan programmet påvirker næringslivet, kunnskap og innovasjon, samt det fysiske, planlegging og organisatoriske samholdet i regionen. Resultatene er presentert i tre rapporter i 2011-2012 og en sluttrapport våren 2013.
 • Interreg A Inner Scandinavia – Priorities and Achievments, 2007-2010 (Interreg IVA Sverige-Norge, 2011)
  Forskningsrapporten fra universitetet i Lisboa viser at Interreg Sverige-Norge har spilt en viktig rolle for å stimulere til økonomisk vekst, attraktivitet og tilflytting i grenseregionen Indre Skandinavia. Rapporten slår også fast at Interreg-samarbeidet har vært avgjørende for å redusere grensebarrierene.
 • Østersjøprogrammet 2014 – 2020
  Foberedelsene til ny programperiode i Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region) for perioden 2014-2020 pågår for fullt. På denne siden finner du aktuell informasjon om utvikling og beslutninger knyttet til det framtidige programmet.
 • Faktaark fra Espon
  Espon har laget faktaark for alle de territoriale samarbeidprogrammene. Målet med faktaarkene er å gi brukerne innsikt i mulig prioritering av framtidige investeringer i programmene.
 • NPP – The Missing Link? Final report on options for the strategic framework of Northern Periphery Programme for the period 2014-20
  Rapporten er utarbeidet av Integritas på oppdrag fra Kommunal-og regionaldepartementet som et strategisk dokument på Europas utfordringer for Interreg Nordlig Periferi i perioden 2014-2020. Rapporten vurderer og analyserer strategier, europeisk politikk og trender som kan påvirke det nye programmet, og drøfter hvordan NPP kan møte de forventede utfordringene i nord. Dokumentet kan leses isolert, men er utarbeidet for å stimulere til diskusjon og bidra til den pågående utarbeidelsen av 2014-2020 programmet.
 • Grenseløse omsorgstjenester
 • Europeiske perspektiv på regioner og regional utvikling i Norge – i lys av ESPON (2013)
  Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Spatial Forsight har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet gjennomgått ti års arbeid i ESPON. Formålet er å gjøre ESPON-resultatene mer relevante og tilgjengelig for norsk regionalpolitikk og norsk regional planlegging, med ønske om å plassere norske regioner og regional utvikling i Norge i et bredere europeisk perspektiv.
 • Ex-Post Evaluation of INTERREG III 2000 – 2006
  Denne ex-post evalueringen av INTERREG III skal gi dokumentasjon for om programmet har lykkes i å fremme utvikling av grenseoverskridende, transnasjonalt og interregionalt samarbeid for å øke harmonisk, balansert og bærekraftig utvikling av samfunn som helhet. Samtidig evaluerer den på politisk nivå for å informere alle interessenter om utfallet av INTERREG III og å bruke resultatene for å påvirke den pågående implementeringen av dagens territorielle samarbeidsprogrammer 2007-2013 og for å diskutere retningslinjene etter 2013.
 • INTERREG III Community Initiative (2000-2006) Ex-Post Evaluation (Panteia 2010)
  Fra 2000 til 2006 bidro Interreg til 5.800 nyetableringer, 115.000 arbeidsplasser og 12.000 samarbeidsnettverk i følge en rapport Panteia har laget på oppdrag fra EU-kommisjonen. I løpet av programperioden ble 4,9 milliarder euro brukt på 80 ulike programmer på tvers av landegrensene. Til tross for disse oppløftende tallene, mener rapporten at utviklingsmålsetningene har vært for vage og at samarbeidsmålsetningene for optimistiske. Interreg er et EU-initiativ som skal stimulere til interregionalt samarbeid I EU/EØS-området og er finansiert gjennom European Regional Development Fund (ERDF). Europakommisjonens målsetning er at Interreg skal bidra til å styrke den økonomiske og sosiale samhørigheten i EU. Interreg ble etablert i 1990 og Norge har deltatt i Interreg-samarbeidet siden 1996.
 • På veg mot et grenseoverskridende innovasjonssystem i nord (Interreg IVA Nord, 2012)
  Kontigo har evaluert prosjekt- og programresultater fra Interreg IVA Nord-programmet med særlig vekt på forskning og utvikling. I rapporten pekes det på at Nord-programmet har åpnet et utviklingsvindu som har vært savnet i nasjonale utviklingsprogrammer, nemlig en ny triple-helix samarbeidsform mellom FoU-miljøene, store og mindre bedrifter.