Tilbake

Samarbeider på nett over grensa

Nettløsninger som fungerer, samt en felles ambisjon om å lykkes, er to av årsakene til at prosjektet Nordic Knowledge on the Web ble en suksess. Prosjektet er nå avslutta, men nytten håper en skal være langvarig.

Nordic Knowledge on the Web (NKW) er et samarbeidsprosjekt mellom høgskolene/universitetene i Vasa, Umeå og Bodø, der hovedmålet var å skape en felles, webbasert kunnskapsressurs der fagekspertise fra de medvirkende partnerne kunne publisere og spre pedagogisk materiell i ulike format.

Utsatt start
Prosjektet hadde også som mål å utforske teknologiske muligheter innenfor samarbeid, forskningsformidling og kunnskapsspredning, og å skape en kanal for forskere, lærere og pragmatikere til å spre kunnskap og markedsføre seg internasjonalt.

Prosjektperioden var i utgangspunktet fra januar 2009 til desember 2011. I og med at svensk og finsk side ikke kom i gang med prosjektet før april 2009, ble det i Norge ikke oppstart før sommeren 2009. Prosjektperioden ble dermed utvidet slik at prosjektet fra norsk side ble avsluttet i september 2013.

Alle mål oppnådd
– Alt i alt ble dette et vel gjennomført prosjekt fra Norges side. Til tross for utsatt igangsetting og skifte av personale i prosjektperioden, er alle mål oppnådd. I tillegg er det lagt et godt grunnlag for utveksling av faglige ressurser – både fagansatte og studenter – for framtida, forteller norsk prosjektleder Geir Hareide Hansen ved Universitetet i Nordland.

Han mener prosjektet viser at det er mulig å få til et svært godt samarbeid på tvers av landegrensene ved hjelp av teknologi som streaming og opptak av seminarer, konferanser, undervisning og forskningsresultater. Utenom lokal jobbing og publisering var det lagt opp til møtevirksomhet en gang per uke via webkonferanse (Adobe Connect). I tillegg er det gjennomført to fysiske møter per år i prosjekt- og styringsgruppa, foruten to rektormøter mellom de deltakende institusjonene.

Etablert varige kontakter
– Prosjektet har først og fremst vist at det er fullstendig mulig å føre et meget fruktbart samarbeid på tvers av landegrensene ved hjelp av webkonferanseverktøy samt publisering på nett via eget nettsted og sosiale media. Prosjektet har ført til varige kontakter mellom universitetene i Nordland, Umeå og Vasa, tror Hansen, som blant annet kan vise til en stor grad av faglig utveksling samt et studietilbud på 10 studiepoeng innen kamp- og spilleranalyse. I tillegg er det skapt et varig nettverk av både faglige og administrative ansatte ved de ulike institusjonene, som gjør at det i neste omgang vil være enkelt å sette i gang nye prosjekt.

– I tillegg til teknologiske løsninger som fungerte, samt interesserte og dedikerte prosjektdeltakere fra hver institusjon, er en felles og omforent ambisjon om å nå målene vi hadde satt oss en viktig årsak til at vi lyktes, antyder Hansen, som ikke tror resultatet ville blitt så bra uten Interreg-midler i ryggen.

Eksempel på informasjonsvideo som ligger på nettsiden til prosjektet. Filmen er laget ved Universitetet i Nordland.
Eksempel på informasjonsvideo som ligger på nettsiden til prosjektet. Filmen er laget ved Universitetet i Nordland.
Geir Hareide Hansen ved Universitetet i Nordland, som har ledet den norske delen av NKW, er godt fornøyd med gjennomføringa av prosjektet.
Geir Hareide Hansen ved Universitetet i Nordland, som har ledet den norske delen av NKW, er godt fornøyd med gjennomføringa av prosjektet.

NNW-logo

Tilbake