Tilbake

Miljø og klima viktigst for NSPR

Miljøvern og klimaendringer er de viktigste temaene man ønsker å ta opp i programperioden fram mot 2020. Det viser en undersøkelse som er gjort blant aktører i Nordsjøprogrammet.

Aktører og interessenter med ideer om hvilke typer prosjekter som skal finansieres i det framtidige Nordsjøprogrammet (NSRP) for perioden 2014-2020, ble tidligere i år invitert til å delta i en online konsultasjonsrunde på internett.

Mer enn 260 svar kom inn og tilbakemeldingene er nå tilgjengelig i en oppsummerende rapport. Andelen svar fra de ulike deltakernasjonene tilsvarer om lag størrelsen av de enkelte lands populasjoner (7 prosent fra Norge), mens Tyskland er noe overrepresentert.

84 prosent vil fortsette
Undersøkelsen viser at 84 prosent av de som har deltatt i NSRP 2007 – 2013 også ønsker å delta i neste periode, mens tilsvarende tall for de som ikke har deltatt før er 55 prosent. Omtrent halvparten av svarerne kommer fra lokal eller regional offentlig forvaltning.

Den elektroniske konsultasjon bekrefter i stor grad de utfordringer og tema som er blitt identifisert av programmet tidligere. Rangeringen peker på offentlig og frivillig sektor som en sentral aktør innenfor innovasjon, mens miljøvern, vern av økosystemer og klimaendringer er på toppen av agendaen. Innenfor transport er det renere transport som i følge de fleste interessentene er den viktigste utfordringen.

Prioriteringene for neste programperiode er for tiden under diskusjon. Som et neste trinn vil et endelige utkast bli presentert for programkomiteen og styringsgruppa i november. Endelig
utkastet til nytt handlingsprogram i NSRP er for øyeblikket planlagt å bli drøftet online tidlig i 2014.

NSRP-rapport

Tilbake