Tilbake

Kunnskapen bør bli mer treffsikker

ESPON-resultater kan danne godt grunnlag for politikkutforming også i Norge, viser fersk rapport fra NIBR. Men fortsatt er det vanskelig å utnytte kunnskapen effektivt.

Rapporten «Europeiske perspektiv på regioner og regional utvikling i Norge – i lys av ESPON», er laget av Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) og det Luxemburg-baserte rådgivningsselskapet Spatial Foresight på oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet. Arbeidet har vært ledet av Olaf Foss ved NIBR.

Rapporten kan lastes ned som PDF via lenken til høyre for denne artikkelen.

Bedre grunnlag for analyse
Rapporten konkluderer med at ESPON i løpet av de siste ti årene har bidratt til at det gradvis er etablert et bedre grunnlag for analyse og sammenlikning av europeiske territorier og regioner under og på tvers av nasjonsnivået. Siden oppstarten har programmet gitt et betydelig tilfang av forskningsresultater med til dels ny og potensielt interessant kunnskap om det ”regionale Europa”. ESPON-kunnskapen kan gi bedre grunnlag for læring, koordinering og samarbeid om regionalpolitikk og -planlegging i Europa.

For grov inndeling
Samtidig peker rapporten på hvor vanskelig det er å sammenlikne undernasjonale geografiske områder på tvers av landegrenser i Europa. Ulik tilgang på data i europeiske land er fortsatt en begrensende faktor for ESPONs valg av problemstillinger og hvordan disse kan analyseres. Bare unntaksvis er det mulig å analysere på mindre geografiske nivåer enn det som tilsvarer landsdeler og fylker i Norge (NUTS 2 og NUTS 3).

Inndeling i landsdeler er ifølge NIBR-rapporten for grov og skjuler potensielt betydningsfulle forskjeller mellom for eksempel mellom Sør- og Nord-Trøndelag i Midt-Norge, og internt i Nord-Norge. De kjente ESPON-kartene klarer blant annet ikke å synliggjøre at Nord-Norge rommer en av Norges seks mest innovative bo- og arbeidsregioner.

Politikk og samarbeid
Like fullt peker NIBR på at ESPON-resultatene i flere tilfeller kan være til nytte enten ved utformingen av norsk politikk eller for å identifisere potensielle samarbeidspartnere i Europa:

GEOSPECS-prosjektets kart over 45 minutters «befolkningspotensial» skaper et mye bedre grunnlag for sammenlikning av bosettingsmønstre med andre europeiske land med spredt befolkning, enn regionale befolkningstetthetsverdier. SEMIGRAs clusteranalyse av arbeidsmarkeder viser at Nord-Norge har en unik profil ikke bare i et nasjonalt, men også i et europeisk perspektiv.

– Man kunne dermed, i større grad enn det som nå er tilfelle, bruke ESPON-resultater i diskusjoner av politikkutforming innenfor utvalgte tema. Utfordringen ligger i å identifisere relevante resultater blant det omfattende materialet som produseres, heter det i rapporten.

Tilbake