Tilbake

Enighet om målene i BSR

Styringsgruppa for Østersjøprogrammet 2014-2020 tok et godt skritt mot et framtidig program under møtet i Berlin nylig. 37 representanter fra programlandene var på plass for å diskutere første utkast til handlingsprogram.

Det samla framtidige programbudsjettet forventes å være på samme nivå som inneværende programperiode. Eksakte tall vil trolig bli kjent i november når medlemsstatene skal ha sluttført tildeling av midler til ulike europeiske territoriale samarbeidsprogrammer (ETC-programmer).

Deltakerne oppnådde bred enighet om målene innenfor de valgte prioriteringene, nemlig «Kapasitet for innovasjon», «Effektiv forvaltning av naturressurser» og «Bærekraftig transport». Videre ble representantene enige om å gi støtte til gjennomføring av EUs strategi for Østersjøregionen (EUSBSR) og strategier for nabolandene. Programlandene, sammen med sekretariatet, vil fortsette å arbeide med en rekke spørsmål. En pågående oppgave er å identifisere felles mål i den russiske strategien for Nordvest-distriktet, og i EUSBSR for å innlemme disse i Handlingsprogrammet.

Neste milepæl vil være å utvikle et omfattende utkast til handlingsprogram som blir avtalt i desember under det neste møtet i programkomiteen i Tallinn. Basert på dette programmet vil det bli lansert et utkast til en offentlig høring i begynnelsen av 2014.

Fra styringsgruppemøtet i Berlin i forrige uke.
Fra styringsgruppemøtet i Berlin i forrige uke.
Tilbake