Tilbake

2500 lastebiler over Svinesund

2 500 lastebiler passerer daglig over Svinesund! Hvor skal de, hvor kommer de fra og hva frakter de? Disse og lignende spørsmål forsøker en fersk rapport fra utredningsselskapet Rambøll å gi svar på.

Rambøll har på vegne av Akershus og Oslo kommune intervjuet førere av lastebiler som passerer Svinesund, som en del av Interreg-prosjektet The Scandinavian 8 million City (COINCO). Rapporten «Missing link 2013» viser at trafikken av tyngre lastebiler har økt med 40 prosent siden 2004 og er nå oppe i nesten 2500 kjøretøy i døgnet. Samtidig er over halvparten av kjøretøyene i denne kategorien fra ikke skandinaviske land. Det er mer enn en dobling i forhold til 2004.

Mest til Norge
I følge nettsiden Shortsea.tv viser rapporten også andre interessante trekk, for eksempel at hovedtyngda av trafikken går i retning mot Norge (63 prosent), og at omtrent tilsvarende mengde tomtrafikk går i retning Sverige.

Prosjektet COINCO har som hovedmål å binde sammen verdensledende kunnskaps- og kompetansemiljøer i korridoren Oslo-Göteborg-Malmö-København til et felles integrert arbeidsmarked med global konkurransekraft. Det sentrale virkemidlet for å styrke samspillet mellom disse tre regionale innovasjonssystemene er å øke mobiliteten på en bærekraftig måte ved å styrke utbyggingen av dobbeltsporet InterCity internt i byregionene, samt bygge Høyhastighetstog (HHT) som er konkurransedyktig i forhold til fly og dermed kobler byregionene sammen til et felles marked.

Konferanse i Oslo
I oktober arrangeres det en konferanse i Oslo i regi av prosjektet. Temaet for konferansen vil være finansieringsløsninger for Interreg-prosjektet The 8 Million City. Blant foredragsholderne finner vi kjente økonomer og regionale og nasjonale politikere som diskuterer mulige organiserings- og finansieringsløsninger for byggingen av en moderne jernbane mellom Oslo og København.

Godsstrømmer fra Norge til Sverige.
Godsstrømmer fra Norge til Sverige.

Missing-link-2013

Tilbake