Tilbake

Bedre kontroll med transportsektoren

Hovedfunn, anbefalinger og de nyeste publikasjonene fra CASH-prosjektet er nå tilgjengelig på prosjektets nettside. Prosjektet anbefaler mer samarbeid over landegrensene og bedre kontroll med transportsektoren.

CASH (Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic) har hatt som mål å utvikle praktiske løsninger for å gjøre internasjonal godstransport på vei tryggere, mer forutsigbar og rimelig i Østersjøregionen. Forbedret samarbeidet mellom myndigheter, harmonisert opplæring av tjenestemenn og testing av sikkerhetsutstyr og IT-systemer har vært en del av målsettingen.

Politiet har vært norsk partner i prosjektet som hadde sluttkonferanse i Helsinki i begynnelsen måneden. I sluttrapporten fra prosjektet heter det at det bør bli mulig å harmonisere regelbrudd og ​​straffeutmåling. I tillegg bør det utarbeides felles regler og straff for sikring av last. Utilstrekkelig lastsikring er en konkret trafikksikkerhetsrisiko som ikke bare påvirker føreren av bilen, men i største grad alle andre brukere av veien, heter det.

Overvåke kabotasje

Sluttrapporten peker også på at mangler ved lovgivning og internasjonale avtaler gjør det vanskelig å overvåke kabotasje, det vil si transport mellom forskjellige destinasjoner innenfor et annet lands grense. Både i EU-området og i Østersjøområdet skaper forskjellene i lovgivningen mellom opprinnelsesland og destinasjonsland problemer for hele transportkjeden. Det samme gjør forskjeller i holdninger til myndighetene.

Den kanskje mest vellykka delen av CASH-rosjektet har vært de mange felles øvelser og kurs for myndighetene som inspiserer vogntog. Ulike former for å koble myndigheter har skapt en plattform for utveksling av synspunkter og «beste praksis» og for deling av informasjon.

Hyppigere samarbeid

Ifølge rapporten bør det holdes samarbeidsmøter mellom kontrollmyndighetene minimum en gang i måneden, for å kartlegge problemer knytta til kontrolloperasjoner og å utvikle regelverk. I tillegg bør det holdes samarbeidsmøter knytta til inspeksjon av tungt gods og tolkningen av regelverk. Det bør også utvikles et samarbeid om kvalitetskontroll for biltilsyn.

Samarbeid og utveksling av informasjon mellom politi og transportsektoren bør økes og intensiveres for å avdekke lovbrudd og forebygge kriminalitet. Det må også vurderes felles treningsøvelser, blant annet for å hjelpe deltakerne i å gjenkjenne kriminalitet i transportsektoren.

cash-kart

Tilbake